5e5aa5d67dff8180643347.png

PROFI COMPETENCE TRAINING

Certyfikowane szkolenia przygotowujące specjalistów do pracy z wykorzystaniem testów, kwestionariuszy i narzędzi diagnostycznych. Celem każdego szkolenia jest zapoznanie uczestników z testami oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

Ukończenie szkolenia i zdobycie Certyfikacji:

 • nadaje uprawnienia do uzyskanie tytułu Międzynarodowego Konsultanta z danego testu
 • umożliwia prowadzenie konsultacji z klientami w raz z poszerzoną interpretacją wyników
 • dla pracowników Firm (działów HR) i Instytucji daje możliwość diagnozy i tworzenia profili pracowników oraz kandydatów w procesie rekrutacji bez korzystania z usług zewnętrznego konsultanta
   
 • dla firm z branży DORADZTWA PERSONALNEGO (praktyka psychologiczna, doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia, firmy szkoleniowe, firmy rekrutacyjne, agencje zatrudnienia) daje możliwość zakupu DEDYKOWANYCH PAKIETÓW PCL do bazy testów i narzędzi w raz z raportami oraz rekomendacjami.

Każde szkolenie prowadzone jest przez akredytowanych trenerów PROFI COMPETENCE.

PROFESSIONAL COACH – CERTYFIKOWANY KURS COACHING W STANDARDACH ICF

Program szkoleniowy „Professional Coach” jest akredytowanym programem ACTP przez ICF z USA. Oparty jest na Kodeksie Etycznym International Coach Federation, który w pełni przygotowuje do pełnienia roli coacha i wypracowaniu 8 kompetencji coachingowych.
International Coach Federation to największa ogólnoświatowa organizacji coachingowa reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.

W Polsce ICF jest najliczniejszą i najbardziej rozpoznawalną organizacją zrzeszającą coachów. Jako stowarzyszenie koncentruje się na rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

I SESJA CERTYFIKOWANA - Coaching possibilities for growth - 20h CCE

Wprowadzenie do coachingu - Kodeks etyczny w pracy coacha – trudne sytuacje – analiza, Zasady efektywnego coachingu - 8 kompetencji coacha krok po kroku - Coaching a inne dyscypliny – różnice –Rodzaje coachingu – Formy coachingu -  - Modele coachingowe – Narzędzia komunikacyjne w coachingu – Elementy psychologii osobowości - Kluczowe pytania coachingowe – Style komunikacyjne w pracy coacha – Proces coachingowy - Sesja kontraktowa w coachingu - Budowanie świadomości klienta – Budowanie świadomości zasobów klienta - Koło życia - Wyznaczanie tematów procesu coachingowyego – Praca na wartościach – Podstawowe narzędzia coachingowe – Budowanie relacji coachingowej opartych na zaufaniu – Narzędzie „Od problemu do celu” – praktyka – mini sesje cochingowe.

Zadanie domowe: wykonanie testu PCT-A, mini sesje coachingowe z klientami

II SESJA CERTYFIKOWANA - Business coaching for leaders - 20h CCE

Rozwój 8 kompetencji coachingowych w procesie coachingowym, Zaawansowane techniki komunikacyjne, 4 postawy coacha - Relacja: Sponsor/klient/coach – kontrakt oraz proces coachingowy, 3 poziomy słuchania w procesie coachingowym – aktywne słuchanie, Budowanie relacji z klientem, Budowanie raportu z klientem – Elementy psychologii motywacji i różnic indywidualnych - Proces coachingowy, Model GROW – GOAL: wyznaczanie celu z wykorzystaniem narzędzia PCT-A, REALITY: badanie rzeczywistości - OPTIONS – opcje, możliwości – WILL: wola i kolejne działania – Zaawansowane narzędzia coachingowe - Praca z wizualizacją i symbolem – Zmiana perspektywy - Rozwój coachingu w Polsce – Coaching – Coaching w edukacji – Coaching w biznesie.

Zadanie domowe: sesje coachingowe z klientami

III SESJA CERTYFIKOWANA - Coaching – Creating Awareness – 20h CCE

Rozwój 8 kompetencji coachingowych w procesie coachingowym - Model CARE (Concept, Action, Reflection, Evaluation), Praca nad postawą coacha zgodną z kodeksem etycznym dotycząca zaawansowanych narzędzi coachingowych – Zaawansowane techniki coachingowe - Praca z metaforą - poszerzania świadomości klienta - Praca z geografią – praca w przestrzeni – zaawansowane narzędzia coachingowe - Piramida Diltsa – proces coachingowy, Pytania kartezjańskie, Technik i modele związane ze zmianą perspektywy spojrzenia klienta, Strategia Disney’a – proces coachingowy – Mechanizmy obronne: praca z przekonaniami – Zniekształcenia poznawcze – Elementy psychologii poznawczo-behawioralnej – Praktyka: sesje coachingowe.

Zadanie domowe: sesje coachingowe z klientami

Certyfikowane sesje coachingowe to w 80% zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy coachingowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Szeroki wachlarz narzędzi coachingowym umożliwia pracę z klientem w celu między innymi: wzmocnienia mocnych stron, niwelowania słabych stron, rozwoju osobistego i zawodowego, wyznaczania ścieżki kariery, radzenia sobie z emocjami, pracy nad samooceną i innymi obszarami, które są ważne dla klienta.

GRUPOWA SESJA MENTORSKA - 7h

Pogłębianie doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych - Odbycie sesji coachingowej w roli coacha i klienta - Pogłębianie umiejętności wykorzystywania 8 kompetencji coacha

INDYWIDUALNE SESJE MENTORSKIE – ONLINE - 3h

Każdy uczestnik odbędzie 3 sesje indywidualne z coachem metodą online: skype lub przez telefon mające na celu pogłębienie kompetencji interpersonalnych Coacha.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT, który uprawnia do przystąpienia do akredytacji na poziomie ACC ICF. Uczestnicy szkolenia na poziomie ACC mogą przystąpić do drugiego etapu ścieżki na poziomie PCC z programu ACTP. Kontynuacja na poziomie PCC obejmuje:

IV SESJA CERTYFIKOWANA - Neurosience coaching - 24h CCE

Neuroscience coaching – 24h zaawansowanego warsztatu coachingowe i umiejętności lingwistycznych w oparciu o narzędzia kognitywne - Dilts Pyramid – Praca na linii czasu TL – zaawansowane narzędzia coachingowe – Strategie - Technik i modele związane ze zmianą perspektywy spojrzenia klienta – kanały sensoryczne VAKOG – Budowanie świadomości klienta – zaawansowane techniki komunikacyjne – Praktyka

V SESJA CERTYFIKOWANA - Aware Coach - 24h CCE

Świadomy Coach – 24h zaawansowanego warsztatu coachingowego w zakresie coachingu duchowego z głęboką pracą nad wartościami, tożsamością i emocjami z wykorzystaniem metafor i symboli – Głębokie słuchanie – Intuicja – Gry coachingowe jako narzędzie coachingowe do pracy z klientem - Gesty wyrażają emocje klienta – Narzędzia coachingowe w praktyce

BUDDY STUDY – 10h indywidualnej pracy uczniów ze sobą. Program zawiera transkrypcję sesji oraz wspólną dyskusję na temat umiejętności i stylu coachingu. Dodatkowo każda grupa ma wsparcie mentorów w zakresie dylematu kodeksu etycznego oraz superwizji procesów coachingowych klientów.

OBSERVED SESSION COACHING – każdy uczeń ma za zadanie nagrać 3 sesje z różnymi klientami (30-60 minutowe sesje coachingowe). Swoje nagrania przesyła do mentora/coacha. Mentor po wysłuchaniu sesji omawia z uczniem przebieg procesu coachingowego oraz udziela mu wskazówek i informacji zwrotnej. (3 spotkania)

Egzamin pisemny – test 70 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Kodeksu Etyki, Definicji Coachingu, Kluczowych Kompetencji według standardów ICF oraz pytań opartych na wiedzy z warsztatów.

Egzamin ustny – 2 nagrania sesji z klientami.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Program prowadzony jest w języku polskim i angielskim
 • Osoby aplikująca na poziom ACC nie muszą mieć doświadczenia w coachingu. Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy profesjonalnego COACHA lub wykorzystanie podejścia i narzędzi coachingowych w życiu prywatnym czy biznesowym.
 • Osoba zgłaszająca się na poziom PCC musi wcześniej uzyskać certyfikat na poziomie ACC (wymagania: 60h szkolenia i 10h coachingu mentorskiego w naszej szkole).
 • Rekrutacja odbywa się bez dyskryminacji jakiejkolwiek osoby ze względu na rasę, wiek, religię, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność lub status weterana.

Wymagania, które studenci muszą spełnić, aby wziąć udział w programie:

 • Wykształcenie minimum średnie, ale preferowane licencjat lub studia wyższe.
 • Grupy anglojęzyczne – student musi posiadać uniwersytecki standard języka angielskiego.

CENA: 14 000 zł - program na poziomie ACC - 8 000 zł + program na poziomie PCC - 6 000 zł

Zasady płatności:

 • Cała płatność przed rozpoczęciem szkolenia
 • Dwie stawki: jedna przed szkoleniem i druga w trakcie procesu edukacyjnego

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PAKIETY TESTÓW DOSTĘPNE PO ODBYCIU SZKOLENIA

PAKIET 25 TESTÓW

na 1 rok

990.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

1750.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

2900.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalana indywidualnie

0.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 13-19 lat