JA I MOJE EMOCJE - A

JA I MOJE EMOCJE - A

Test dla osób dorosłych.

Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:

 

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego wewnętrznego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze własnej emocjonalności
 • do ustalenia poziomu skuteczności działania w sytuacjach trudnych
 • do badania przeważających u człowieka emocji
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego związanego z emocjonalnością
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Osób indywidualnych w celu poznania swoich emocji zarówno prywatnie jak i zawodowo. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego i zawodowego.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich emocji. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych.

Działów HR do diagnozy pracowników, identyfikacji ich emocji. Pomocny w określeniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera w procesach zmiany stanowiska, awansu czy zakresu obowiązków. Pomaga określić potrzeby szkoleniowe i coachingowe.

Menadżerów do lepszego zrozumienia swoich pracowników. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie pracowników. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem siły emocjonalnej kandydata. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie siły emocjonalnej. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pomaga ustalić występujące bariery i ograniczenia w efektywnym działaniu. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do zbadania predyspozycji osobowościowych, występujących barier i ograniczeń emocjonalnych jednostki. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: wzmacniania swojej pewności siebie, budowania własnej wartości, radzenia sobie z silnymi emocjami, współpracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie z silnymi emocjami, rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania sytuacji trudnych oraz treningów interpersonalnych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera poznanie Klienta, wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego i zawodowego oraz określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę emocjonalności Klienta w celu wyznaczenia jego siły podczas realizacji ścieżki kariery. Weryfikuje emocje wspierające i hamujące efektywne działanie. Ustala poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego i budowanie ścieżki kariery.

JA I MOJE EMOCJE - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy emocji  osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.78

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 725 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w dwóch grupach wiekowych  odrębnie dla mężczyzn i kobiet.