JA WE WSPÓŁPRACY - Y

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

  • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze budowania efektywnej relacji w kontaktach z innymi
  • do budowania świadomości swojego potencjału
  • do ustalenia naturalnych skłonności w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
  • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
  • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
  • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
  • czas wypełniania: ok. 15 minut
  • narzędzie poddane normalizacji
  • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
  • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

 

Uczniów / Studentów w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w aspekcie budowania efektywnej współpracy z innymi. Pomocny w budowaniu świadomości swojego nastawienia do innych, wrażliwości na czyjeś problemy, sposobu rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Pomocny w zbadaniu predyspozycji do współpracy z innymi. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Pozwala zbadać poziom współpracy zespołowej, nastawienie studenta do innych, jego wrażliwości na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Pomocny do diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: budowania zespołów, efektywnej współpracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole, rozwiązywania konfliktów.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala zbadać styl współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Wspiera proces rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych młodego człowieka.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pozwala zbadać poziom współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Wspiera proces rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych młodego człowieka.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pozwala zbadać poziom współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Pozwala zbadać poziom współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiązywania konfliktów. Pomocny w poznaniu klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala zbadać poziom współpracy, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodego człowieka w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju dziecka. Pozwala zbadać poziom współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Pomocny w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

 

JA WE WSPÓŁPRACY for Young- kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.74

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 655 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.