JA I MOJA SAMOOCENA - Y

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat

Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze oceny własnej osoby
 • do pracy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości
 • do budowania w sobie silnej, pewnej siebie osoby
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
 • model zainsirowany Teorią Osobowości Samuela Epsteina
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

 

Uczniów / Studentów do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w odkryciu własnego sposobu myślenia o samym sobie. Wspiera proces rozumienia swoich zachowań, postaw w oparciu o ustalenie postrzegania samego siebie: swojej atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomaga w rozwoju swojej pewności siebie i budowaniu poczucia własnej wartości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju w obszarach samooceny.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Wspiera proces rozumienia ich zachowań i postaw w oparciu o identyfikację ich postrzegania siebie: swojej atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny do diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: wzmacniania i budowania swojej pewności siebie, budowania własnej marki, komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z przekonaniami ograniczającymi.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala na ustalenie poziomu samooceny młodego człowieka w celu wspierania go w  procesie rozwoju.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Identyfikuje wybrane cechy osobowościowe i poziom samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Wspiera proces rozumienia siebie, wzmacniania samooceny, pewności siebie i poczucia własnej wartości ucznia.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Identyfikuje wybrane cechy osobowościowe i poziom samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej  atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomocny w poznaniu klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania siebie, swojej atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu barier w efektywnym funkcjonowaniu młodego człowieka. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych w celu wyznaczenia ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju dziecka. Identyfikuje sposób postrzegania siebie, swojej atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomocny w budowaniu świadomości siebie u osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

 

JA I MOJA SAMOOCENA for Young- kwestionariusz wykorzystywany do pomiaru poziomu samooceny  osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.79

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem MSEI uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 692 osoby zróżnicowane pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.