REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną jest mowa o:

 1. Profi Competence – należy przez to rozumieć Profi Competence Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833219, posiadającą NIP: 8522662767, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł;
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis Profi Competence dostępny pod adresem https://www.proficompetence.com;
 3. Dniu Roboczym – należ przez to rozumieć każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy;
 4. Użytkowniku – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Serwisie, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Konsumentem;
 5. Użytkowniku Organizacyjnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której szczególne przepisy przyznają osobowość prawną, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dla której zarejestrowano konto w Serwisie;
 6. Reprezentancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a która podejmuje działania w imieniu Użytkownika Organizacyjnego, np. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego zakres obejmuje w szczególności zawieranie umów;
 7. Konsumencie - należy przez to rozumieć Użytkownika który zawiera umowę w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wypełniającą Test Kompetencji, udostępniony przez Użytkownika Organizacyjnego.
 9. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualnie spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Serwisu;
 10. Profi Competence License – należy przez to rozumieć świadczoną przez Profi Competence usługę dostępną dla Użytkowników Organizacyjnych polegającą na zapewnieniu dostępu do określonej liczby Testów Kompetencji przez z góry oznaczony okres czasu;
 11. Indywidualnym Pakiecie Testów – należy przez to rozumieć świadczoną przez Profi Competence usługę dostępną dla Użytkowników polegającą na zapewnieniu dostępu do określonej liczby Testów Kompetencji przez z góry oznaczony okres czasu;
 12. Teście Kompetencji – należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, które są przedmiotem transakcji w Serwisie;
 1. Produktach – należy przez to rozumieć Testy Kompetencji, Profi Competence License oraz Indywidualne Pakiety Testów;
 2. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;
 3. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument tj. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz udostępniania Testów Kompetencji, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Użytkownik oraz Użytkownik Organizacyjny obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Testów Kompetencji pomiędzy Użytkownikiem lub Użytkownikiem Organizacyjnym a Profi Competence.
 4. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Profi Competence.
 5. Użytkownicy, Użytkownicy Organizacyjni oraz Uczestnicy mogą porozumiewać się z Profi Competence poprzez:
  1. pisemnie, na adres Profi Competence
  2. formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.proficompetence.com/contact,
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@proficompetence.com,
  4. telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie https://www.proficompetence.com/contact,
 6. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 5, § 14 ust. 3, § 15 ust. 3 lub § 16 ust. 2 ponosi Użytkownik, Użytkownik Organizacyjny lub Uczestnik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług się korzysta.
 7. Wszelkie czynności w imieniu Użytkownika Organizacyjnego nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wykonuje należycie umocowany Reprezentant. Dokonując czynności Reprezentant oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło lub nie zostało odwołane.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik, Użytkownik Organizacyjny lub Uczestnik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 2. W celu skorzystania z Serwisu Reprezentant musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką stron internetowych.
 3. W celu skorzystania z Serwisu:
  1. komputer lub inne urządzenie, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą spełniać wymagania pozwalające na uruchomienie przeglądarki, o której mowa w lit. b)
  2. przeglądarka stron internetowych, o której mowa w ust. 1 i 2 musi obsługiwać technologię HTML5, CSS3 oraz JavaScript i spełniać następujące wymagania w zakresie wersji oprogramowania:
   1. Chrome co najmniej w wersji 80.0.3987.132,
   2. Firefox co najmniej w wersji 74.0
   3. Safari co najmniej w wersji 13
 4. Korzystanie z Serwisu oraz Testów Kompetencji wymaga dostępu do sieci Internet.

§ 4. Rejestracja w Serwisie

 1. W celu zakupu Testów Kompetencji w Serwisie Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny jest obowiązany złożyć Konto w  Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Założenie Konta dokonuje się poprzez rejestrację w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestracja w Serwisie jest możliwa poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.proficompetence.com/intermediary-registration,
  2. kontakt z Profi Competence w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@proficompetence.com lub telefonicznie pod numerem telefonu  dostępnym na stronie https://www.proficompetence.com/contact
 4. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza konieczne jest wybranie profilu konta: Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego.

§ 5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podania adresu e-mail oraz hasła,
  2. zaakceptowania Regulaminu,
  3. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 2. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Testów Kompetencji oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak przykładowo dostęp do wyników Testów Kompetencji czy historia zamówień. Aktywacja Konta i zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności, o których mowa w ust. 2 może wymagać podania dodatkowych danych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy:
  1. skorzystać z opcji [●] dostępnej na Koncie – usuniecie konta następuje automatycznie
  2. przesłać żądanie na adres kontakt@proficompetence.com
 5. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. b) Konto zostanie usunięte.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych, w szczególności wyników Testów Kompetencji.
 7. Usunięcie Konta jest nieodwracalne.
 8. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

§ 6. Rejestracja Użytkownika Organizacyjnego w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownika Organizacyjnego przy wykorzystaniu formularza Reprezentant Użytkownika Organizacyjnego zobowiązany jest do:
  1. wskazania formy prawnej Użytkownika Organizacyjnego
  2. podania adresu e-mail oraz numeru NIP Użytkownika Organizacyjnego oraz hasła,
  3. wskazania województwa Użytkownika Organizacyjnego (właściwego ze względu na siedzibę)
  4. imię i nazwisko Reprezentanta, w przypadku Użytkowników Organizacyjnych innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  5. złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień (pełnomocnictwa) do reprezentowania Użytkownika Organizacyjnego, co najmniej w zakresie zawierania umów,
  6. zaakceptowania Regulaminu,
  7. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 2. W przypadku rejestracji Użytkownika Organizacyjnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim działa osobiście postanowień ust. 1 lit. d) i e) nie stosuje się.
 3. W wyniku Rejestracji Użytkownika Organizacyjnego zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może:
  1. dokonać zakupu Profi Competence License,
  2. dokonywać zakupu Testów Kompetencji
  3. korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak przykładowo dostęp do wyników Testów Kompetencji czy historia zamówień.
  Aktywacja Konta i zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności, o których mowa w ust. 3 może wymagać podania dodatkowych danych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy:
  1. skorzystać z opcji [●] dostępnej na Koncie – usuniecie konta następuje automatycznie
  2. przesłać żądanie na adres kontakt@proficompetence.com,
 6. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 5 lit. b) Konto zostanie usunięte.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika Organizacyjnego powoduje:
  1. usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych, w szczególności wyników Testów Kompetencji;
  2. zakończenie obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Profi Competence.
 8. Usunięcie Konta jest nieodwracalne.
 9. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika Organizacyjnego jest bezpłatne.

§ 7. Bezpieczeństwo

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 6 Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie mają prawa umożliwiać dostępu do Serwisu lub Testu Kompetencji podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, które nie są do tego nieupoważnione.
 3. Wszystkie osoby działające w imieniu Użytkownika Organizacyjnego zobowiązana są do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, które nie są do tego nieupoważnione.
 4. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania swojego urządzenia końcowego przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich haseł oraz zainstalowanie i bieżące aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także stosowanie serwera pocztowego, którego oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione).
 5. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu zostały złożone odpowiednio przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego.
 6. Domniemanie, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy Konsumenta, który dochował należytej staranności w zabezpieczeniu dostępu do swojego identyfikatora lub hasła przed osobami trzecimi, w tym w szczególności dochował staranności w wykonaniu obowiązków wskazanych w ust. 2 i 4.
 7. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Profi Competence o stwierdzonych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Serwisu działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:
  1. każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym rozpowszechnianie przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
  2. dostarczanie przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego treści o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny;
  3. naruszanie praw osób trzecich lub Profi Competence.

§ 8. Zamówienie Testu Kompetencji

 1. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może złożyć zamówienie na Test Kompetencji po zalogowaniu się na Konto.
 2. Zamówienie na Test Kompetencji mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny dokonuje wyboru Testu Kompetencji klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 1. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie są uprawnieni do udostępnienia Konta w celu nabycia Testu Kompetencji na rzecz osób trzecich.
 2. Ceny Testu Kompetencji dostępne są w opisie Testu Kompetencji.
 3. Ceny Testu Kompetencji podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 4. Całkowity koszt zamówienia (obejmujący cenę zamówionego Testu Kompetencji zwiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 10) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 5. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności lub forma prawna Użytkownika Organizacyjnego może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 6. Zamówienia na Test Kompetencji płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem jego udostępnienia.
 7. Test Kompetencji udostępniany jest w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po otrzymaniu przez Profi Competence zapłaty.
 8. Po złożeniu zamówienia Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Profi Competence Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Organizacyjnym a Profi Competence.

§ 9. Licencja na Test Kompetencji

 1. Z chwilą zawarcia umowy Testu Kompetencji Profi Competence udziela Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu licencji na korzystanie z Testu Kompetencji, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do jednokrotnego wypełnienia Testu Kompetencji i otrzymania wyników.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas nieoznaczony na jednokrotne wypełnienie Testu Kompetencji, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 4. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny w szczególności nie mogą:
  1. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Testu Kompetencji lub dokumentacji,
  2. dokonywać tłumaczeń Testu Kompetencji lub dokumentacji,
  3. powielać Testu Kompetencji lub materiałów dołączonych,
  4. wprowadzać (kopiować) całości lub części Testu Kompetencji ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet.

 

§ 10. Zamówienie Indywidualnego Pakietu Testów

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na Indywidualny Pakiet Testów po zalogowaniu się na Konto.
 2. Zamówienie na Indywidualny Pakiet Testów mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik dokonuje wyboru Indywidualnego Pakietu Testów klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Konta w celu nabycia Indywidualnego Pakietu Testów na rzecz osób trzecich.
 9. Ceny i rodzaje Indywidualnego Pakietu Testów w szczególności ilość testów, czas świadczenia usługi i czas udzielanej licencji dostępne są opisie Indywidualnego Pakietu Testów.
 10. Ceny Indywidualnego Pakietu Testów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 11. Całkowity koszt zamówienia (obejmujący cenę zamówionego Indywidualnego Pakietu Testów zwiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 10) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 12. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 13. Zamówienia na Indywidualny Pakiet Testów płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 14. Indywidualny Pakiet Testów udostępniany jest w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po otrzymaniu przez Profi Competence zapłaty.
 15. Po złożeniu zamówienia Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Profi Competence Użytkownikowi wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usług między Użytkownikiem a Profi Competence.

§ 11. Licencja na Indywidualny Pakiet Testów

 1. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług Indywidualnego Pakietu Testów Profi Competence udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Testu Kompetencji, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do wielokrotne wypełnienie Testu Kompetencji w ilości wynikającej z zakupionego Indywidualnego Pakietu Testów i otrzymania wyników.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas oznaczony określony w Indywidualnym Pakiecie Testów, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 4. Użytkownik w szczególności nie może:
  1. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Indywidualnego Pakietu Testów lub dokumentacji,
  2. dokonywać tłumaczeń Indywidualnego Pakietu Testów lub dokumentacji,
  3. powielać Indywidualnego Pakietu Testów lub materiałów dołączonych,
  4. wprowadzać (kopiować) całości lub części Indywidualnego Pakietu Testów ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet.
 5. Użytkownik traci dostęp do niewykorzystanych Testów Kompetencji wchodzących w skład Indywidualnego Pakietu Testów z momentem zakończenia świadczenia usługi.

§ 12. Zamówienie Profi Competence License

 1. Użytkownik Organizacyjny może złożyć zamówienie na Profi Competence License po zalogowaniu się na Konto.
 2. Zamówienie na Profi Competence License mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik Organizacyjny dokonuje wyboru Profi Competence License klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik Organizacyjny zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik Organizacyjny może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik Organizacyjny potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Profi Competence License lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika Organizacyjnego sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 8. Użytkownik Organizacyjny nie jest uprawniony do udostępnienia Konta w celu nabycia Profi Competence License na rzecz osób trzecich.
 9. Ceny i rodzaje Profi Competence License, w szczególności ilość testów, czas świadczenia usługi i czas udzielanej licencji dostępne są opisie Profi Competence License.
 10. Ceny Profi Competence License podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 11. Całkowity koszt zamówienia (obejmujące cenę zamówionego Profi Competence License zwiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 10) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 12. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności lub forma prawna Użytkownika Organizacyjnego może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 13. Zamówienia na Profi Competence License płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. rozpoczęciem świadczenia usługi.
 14. Testy Kompetencji nabyte w ramach Profi Competence License udostępniane są w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po:
  1. otrzymaniu przez Profi Competence zapłaty oraz
  2. zawarciu z Profi Competence umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 15. Po złożeniu zamówienia Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Profi Competence Użytkownikowi wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy między Użytkownikiem Organizacyjnym a Profi Competence.

§ 13. Licencja na Test Kompetencji wchodzący w skład Profi Competence License

 1. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług Profi Competence License oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Profi Competence udziela Użytkownikowi Organizacyjnemu licencji na korzystanie z Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do udostępnienia Testu Kompetencji do wypełnienia osobom trzecim.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas na czas oznaczony, wskazany w treści zamówienia, chyba że indywidualnie ustalone pomiędzy Profi Competence a Użytkownikiem Organizacyjnym postanowienia umowy przewidywać będą udzielenie licencji na inny okres lub czas nieoznaczony.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją na wypełnienie Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License w ilości oznaczonej w opisie Profi Competence License, dla wybranej przez Użytkownika Organizacyjnego Profi Competence License, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 5. Użytkownik Organizacyjny nie może:
  1. dokonywać tłumaczeń Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License lub dokumentacji,
  2. powielać Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License lub materiałów dołączonych,
  3. wprowadzać (kopiować) całości lub części Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet
 6. Użytkownik Organizacyjny jest uprawniony do udostępnienia Testu Kompetencji wchodzącego w skład Profi Competence License wyłącznie poprzez przypisanie określonego testu Uczestnikowi poprzez przycisk „Dodaj test”.
 7. Użytkownik Organizacyjny traci dostęp do niewykorzystanych Testów Kompetencji wchodzących w skład Profi Competence License z momentem zakończenia świadczenia usługi, z zastrzeżeniem postanowień § 14.

§ 14. Odnowienie Profi Competence License

 1. Z upływem ostatniego dnia obowiązywania Profi Competence License usługa zostaje odnowiona na kolejny okres rozliczeniowy przy uwzględnieniu rodzaju wybranej przez Użytkownika Organizacyjnego Profi Competence License.
 2. Odnowienie Profi Competence License następuje w cenach obowiązujących w dniu dokonania odnowienia Profi Competence License.
 3. Użytkownik Organizacyjny może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego odnowienia Profi Competence License kontaktując się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.proficompetence.com/contact
 4. Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany do uregulowania ceny sprzedaży odnowionej Profi Competence License w terminie 14 dni od dnia jej odnowienia.
 5. W przypadku gdy w ramach Profi Competence License, której świadczenie zostało zakończone znajdowały się niewykorzystane Testy Kompetencji zwiększają one pulę Testów Kompetencji do wykorzystania w ramach odnowionej Profi Competence License.
 6. Profi Competence nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku odnowienia usługi Profi Competence License przez Użytkownika Organizacyjnego.

 

§ 15. Reklamacje

 1. Profi Competence zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.
 2. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny mogą złożyć reklamację, jeżeli Produkt ma wady, a także jeżeli Produkt jest niezgodny z opisem zamieszczonym w opisie Produktu;
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny składają zgłoszenie reklamacji w wybrany przez siebie sposób:
  1. pisemnie, na adres Profi Competence
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.proficompetence.com/contact,
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@proficompetence.com
 4. Składając reklamację można skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Składając reklamację Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny powinien podać co najmniej:
  1. imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę Użytkownika Organizacyjnego,
  2. imię i nazwisko Reprezentanta w przypadku Użytkownika Organizacyjnego,
  3. określenie Produktu, którego dotyczy zgłoszenie
  4. opis wady,
  5. termin wykrycia wady,
  6. wskazanie czego się domaga.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w opisie Produktu Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Profi Competence niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady.
 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może on zamiast zaproponowanego przez Profi Competence usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Profi Competence.
 8. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 7, a Profi Competence nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 30 dni od jego otrzymania, uważa się, że Profi Competence uznało reklamację Konsumenta.
 9. Profi Competence nie udziela żadnej gwarancji na Produkty.
 10. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny.
 11. W przypadku zawierania umowy z Użytkownikiem Organizacyjnym na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Profi Competence z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż Profi Competence nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte.

§ 16. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Testu Kompetencji bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Testu Kompetencji w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. pisemnie, na adres Profi Competence
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.proficompetence.com/contact,
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@proficompetence.com,
 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Profi Comptence niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Profi Competence zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Profi Competence. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Testu Kompetencji.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Test Kompetencji, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W związku z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych (Testu Kompetencji), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Profi Competence o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W dowolnym momencie Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny mają prawo rozwiązać umowę o korzystanie z usług Serwisu poprzez usunięcie konta w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 9. Wraz z usunięciem konta trwale usuwane są wyniki przeprowadzonych Testów Kompetencji.
 10. W dowolnym momencie, w szczególności przed usunięciem konta Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może pobrać kopię swoich danych.

§ 17. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 1. Konsument, którego reklamacja została rozpatrzona odmownie, ma prawo zgłoszenia się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika konsumentów.
 2. Jeżeli Profi Competence nie uznało reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją – może wnieść sprawę do Sądu, ale także zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
 3. Jeżeli Konsument chce rozwiązać spór bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).
 4. Wszczęcie procedury ADR jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 5. Rozstrzyganie sporu w trybie ADR wymaga zgody obu stron (Konsumenta oraz Profi Competence) na dany sposób rozwiązania sporu.
 6. Więcej informacji o alternatywnym rozstrzyganiu sporów znajduje się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 18. Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających Serwis, Użytkowników oraz Reprezentantów jest Profi Competence Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin.
 2. Profi Competence zbiera i przetwarza Dane Osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy, w celu utrzymywania Konta, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Profi Competence. W zakresie, w jakim Profi Competence decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem tych Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, Użytkownika Organizacyjnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Reprezentanta lub Uczestnika odbywa się zgodnie z przepisami RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik Organizacyjny w ramach udzielonej licencji jest uprawniony do udostępniania Testów Kompetencji w ramach Profi Competence License osobom trzecim. W takim przypadku Profi Competence nie jest administratorem danych osobowych. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych decyduje Użytkownik Organizacyjny.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 zd. 1 Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed udostępnieniem Testów Kompetencji w ramach Profi Competence License osobom trzecim.
 5. Więcej informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych, w szczególności o:
  1. administratorze danych osobowych
  2. rodzaju, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
  3. czasie przetwarzania danych osobowych
  4. odbiorcach danych
  5. transferze danych do państw trzecich
  6. prawach osoby, której dane dotyczą
  7. obowiązku lub dobrowolności podania danych można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej https://www.proficompetence.com/legal-information.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej lub oferty handlowej, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Serwisu.
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu Profi Competence poinformuje Użytkowników oraz Użytkowników Organizacyjnych o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im drogą elektroniczną, na adresy e-mail przypisane do Konta oraz po zalogowaniu na Konto zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego wiadomości, o której mowa w ust. 2 Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Profi Competence za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta, historii zamówień oraz wyników rozwiązanych Testów Kompetencji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Politykach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w przypadku Konsumentów, dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku.

 

Załączniki

# Informacja link
1 Załącznik nr 1 – Formularz reklamacyjny Pobierz
2 Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy Pobierz