JA W DZIAŁANIU - A

JA W DZIAŁANIU - A

Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

Test oparty jest na 6 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów pomocne w wyznaczaniu celów i rozwijaniu potencjału badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze codziennej działalności
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do ustalania obszarów koniecznych do pracy
 • do ustalania indywidualnego planu rozwoju
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 70 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie sumienności, wytrzymałości, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania zadań. Bada potrzebę samodzielnego sterowania własnym życiem, samodzielności i ostrożności w podejmowaniu decyzji. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, kompetencji liderskich, zarządzania sobą w czasie czy umiejętności pracy w zespole w odniesieniu do realizacji postawionych celów. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole w odniesieniu do realizacji postawionych celów. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu pracowników. Wspiera diagnozę potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał w działaniu, ale również postawy związane z działaniem w kierunku osiągnięcia celu.

Działów HR do diagnozy kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu pracowników. Służy identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu kompetencji liderskich typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu pracowników. Pomaga określić motywatory działania, naturalne zachowania i postawy związane z działaniem w kierunku celu.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w określeniu predyspozycji osobowościowych i zawodowych, istnienia barier i ograniczeń do rekrutowania na konkretne stanowiska.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarzadzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w określeniu predyspozycji osobowościowych i zawodowych, istnienia barier i ograniczeń do aplikowania na konkretne stanowiska. W procesie rekrutacji wspiera wybór najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w określeniu predyspozycji osobowościowych i zawodowych, istnienia barier i ograniczeń. W procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: obsługi Klienta, sprzedaży, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, radzenia sobie z wymagającymi sumienności i cierpliwości zadaniami, zarządzania sobą w czasie, oraz treningów interpersonalnych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w poznaniu Klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w określeniu predyspozycji osobowościowych i zawodowych, istnienia barier i ograniczeń w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

JA W DZIAŁANIU - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 70 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.83

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 847 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w trzech grupach wiekowych  odrębnie dla mężczyzn i kobiet.