JA WE WSPÓŁPRACY - A

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test dla osób dorosłych

Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

  • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze budowania efektywnej relacji w kontaktach prywatnych i zawodowych
  • do budowania świadomości swojego potencjału
  • do ustalenia naturalnych skłonności w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
  • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
  • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
  • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
  • czas wypełniania: ok. 15 minut
  • narzędzie poddane normalizacji
  • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
  • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w aspekcie budowania efektywnej współpracy z innymi zarówno prywatnie jak i zawodowo. Pomocny w budowaniu świadomości swojego nastawienia do innych, wrażliwości na czyjeś problemy, sposobu rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Pomocny w zbadaniu predyspozycji do współpracy z innymi. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych w aspekcie współpracy zespołowej. Pomocny w budowaniu świadomości nastawienia pracownika do innych, jego wrażliwości na czyjeś problemy, sposobu rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Pozwala zbadać poziom współpracy zespołowej, nastawienie pracownika do innych, jego wrażliwości na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Wspiera decyzje dotyczące rozwoju pracowniczego.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Pozwala zbadać poziom współpracy zespołowej, nastawienie pracownika do innych, jego wrażliwości na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Wspiera decyzje menadżerskie dotyczące poszczególnych pracowników jak również zmian w zespołach pracowniczych.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji zespołowych. Weryfikuje poziom współpracy zespołowej kandydata, jago nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji współpracy zespołowej. Pozwala zbadać poziom predyspozycji osobowościowych do współpracy zespołowej, nastawienie osoby do innych, jego wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Wspiera w procesie rekrutacji kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i identyfikacji kluczowych kompetencji do pracy zespołowej. Wspiera ustalenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych, poziom współpracy zespołowej, nastawienie pracownika do innych, jego wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienie na siebie w pracy zespołowej. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: budowania zespołów, efektywnej współpracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole, rozwiązywania konfliktów.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pozwala zbadać poziom współpracy, rywalizacji, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Pozwala zbadać poziom jego współpracy, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów. Pomocny w określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala zbadać poziom współpracy, nastawienie do innych, wrażliwość na czyjeś problemy, sposób rozwiazywania konfliktów czy nastawienia na siebie w pracy zespołowej. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

JA WE WSPÓŁPRACY - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.72

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 916 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w dwóch grupach wiekowych  odrębnie dla mężczyzn i kobiet.