JA W PRACY - A

JA W PRACY - A

Test dla osób dorosłych.

Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 

 • do ustalania indywidualnej ścieżki kariery
 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron na gruncie zawodowym
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do świadomych decyzji w sprawie podejmowania lub zmiany pracy
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie kluczowych predyktorów sukcesu zawodowego czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w pracy oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Służy budowaniu świadomości swojego potencjału w pracy oraz zbadaniu predyspozycji zawodowych. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych i osobowościowych, do określenia kluczowych predyktorów sukcesu zawodowego czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w pracy oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał ale również postawę w stosunku do pracy.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Służy określeniu predyspozycji zawodowych i osobowościowych, ustaleniu kluczowych predyktorów sukcesu zawodowego czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w pracy oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu kluczowych predyktorów sukcesu w pracy czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w pracy oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań.

Rekruterów do lepszego i szybszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Bada kluczowe predyktory sukcesu zawodowego czyli skuteczność działania i wewnętrzną motywację do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w pracy.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron, identyfikacji kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu w zespole. Określa występujące obszary do wzmocnienia. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron, zbadania ich predyspozycji zawodowych i osobowościowych, do określenia kluczowych predyktorów sukcesu zawodowego czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Określa występujące obszary do wzmocnienia. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: skutecznego działania, umiejętności menedżerskich, umiejętności liderskich i przywódczych, pracy zespołowej, zarządzania sobą w środowisku pracy, budowania własnej marki, budowania autorytetu, zarządzania sławą oraz treningów interpersonalnych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Do określenia poziomu kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Określa mocne strony i występujące obszary do wzmocnienia w aspekcie kierowania sobą i innymi. Pomocny w rozpoznaniu Klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Służy identyfikacji kluczowych predyktorów sukcesu zawodowego czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie z uwzględnieniem budowania autorytetu. Określa mocne strony i występujące obszary do wzmocnienia. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

JA W PRACY  - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.83

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R oraz testem MSEI uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 670 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w trzech grupach wiekowych odrębnie dla mężczyzn i kobiet.