PCT-Y - Profi Competence Test for Young

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Test PCT-Y (Profi Competence Test for Young) to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej.

PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego.

Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

Test oparty jest na 6 wymiarach i 31 podwymiarach:


Test bada reakcje, zachowania, postawy, przekonania, mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • do wyznaczania kierunków rozwoju (wybór szkół, szkoleń, kursów)
 • do ustalania preferencji zawodowych
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do ustalania indywidualnego planu rozwoju
 • do ustalania ścieżki rozwoju zawodowego
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a oraz Teorią Osobowości Samuela Epsteina.
 • 340 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 60 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • bardzo szczegółowy raport (ok. 50 stron) dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Uczniów / Studentów do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki i pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w budowaniu świadomości własnego potencjału i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki i pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: komunikacji, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala na ustalenie predyspozycji osobowościowych, stylu nauki i współpracy uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie młodego człowieka.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie młodego człowieka. Wspiera proces rozwoju umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w poznaniu klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodego człowieka. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju swojego dziecka. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

 

PCT-Y - wielowymiarowy kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osobowości osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz bada sześć wymiarów (skal) oraz 31 podwymiarów (czynników). Zbudowany jest z 340 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej ogółem wynosi 0.81

Trafność: W ramach badania trafności testu zastosowano analizę czynnikową. Za pomocą wykresu oscypkowego ustalono, że stwierdzenia w teście najlepiej podzielić na 6 grup. Dzięki temu wyznaczono sześć skal oraz ustalono ich przynależność empiryczną do poszczególnych czynników.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 2563 osoby zróżnicowane pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej odrębnie dla mężczyzn i kobiet.