JA W RELACJI - PCT-Y

JA W RELACJI - PCT-Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat.

Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze budowania relacji interpersonalnych
 • do określenia swoich naturalnych zdolności w budowaniu relacji interpersonalnych
 • do budowania świadomości swojego potencjału osobistego
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
 • do pracy nad rozwojem zdrowych relacji interpersonalnych
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

 

Uczniów / Studentów do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej młodego człowieka. Wspiera budowanie świadomości swojego potencjału w kontaktach interpersonalnych. Pomocny w budowaniu świadomości własnego potencjału i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju osobistego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej młodej osoby. Do diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach z zakresu: komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, rozwiązywania konfliktów.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomocny w opisaniu ucznia w zakresie mocnych stron, identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Pozwala na ustalenie predyspozycji osobowościowych, stylu  budowania relacji oraz poziomu asertywności uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pomocny w opisaniu młodego człowieka w zakresie mocnych stron, identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera proces rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Pomocny w zbadaniu mocnych stron, identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera proces poznania Klienta oraz określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodego człowieka w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery. Wspomaga weryfikację mocnych stron i identyfikację kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju dziecka. Identyfikuje kluczowe kompetencje interpersonalne: zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi. Pomaga w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Pomocny w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

 

JA W RELACJI for Young - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.80

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 748 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.