JA I MOJE EMOCJE - Y

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat

Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:

 

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego wewnętrznego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze własnej emocjonalności
 • do ustalenia poziomu skuteczności działania w sytuacjach trudnych
 • do badania przeważających u człowieka emocji
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego związanego z emocjonalnością
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Uczniów / Studentów w celu poznania swoich emocji. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji w celu identyfikacji poziomu emocji. Pomocny w określeniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Do diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: wzmacniania swojej pewności siebie, budowania własnej wartości, radzenia sobie z silnymi emocjami, współpracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie z silnymi emocjami, rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania sytuacji trudnych.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pozwala na zrozumienie emocji uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Pomocny w zidentyfikowaniu emocji wspierających i hamujących efektywne działanie. Weryfikuje poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera poznanie młodego człowieka oraz określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę emocjonalności młodego człowieka w celu wyznaczenia jego siły podczas realizacji ścieżki kariery. Weryfikuje emocje wspierające i hamujące efektywne działanie. Ustala poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego i budowanie ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju dziecka. Pozwala na diagnozę emocjonalności młodego człowieka. Weryfikuje emocje wspierające i hamujące efektywne działanie. Ustala poziom niepokoju podczas podchodzenia do trudnych wyzwań, poziom popadania w stan przygnębienia i poddawania się w sytuacjach trudnych, skłonności do samokrytycyzmu czy wewnętrznego przeżywania złości. Pomocny w zrozumieniu emocji osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

JA I MOJE EMOCJE for Young- kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy emocji  osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.73

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 821 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.