PCT-A - Profi Competence Test for Adults

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Test PCT-A (Profi Competence Test for Adults) to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

PCT-A jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

Test oparty jest na 6 wymiarach i 31 podwymiarach:

 


Test bada reakcje, zachowania, postawy, przekonania, mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do ustalania preferencji zawodowych
 • do ustalania indywidualnego planu rozwoju osobistego
 • do ustalania ścieżki rozwoju zawodowego
 • do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zmian w życiu prywatnym i zawodowym.
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a oraz Teorią Osobowości Samuela Epsteina.
 • 340 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok 60 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • bardzo szczegółowy raport (ok 50 stron) dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania.

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich, pracy zespołowej i innych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników firm i instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, kompetencji liderskich, motywatorów działania, naturalnych zachowań i ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Określa w sposób w pełni kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

PCT-A - wielowymiarowy kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osobowości osób dorosłych w obszarach emocji, samooceny, współpracy, pracy, działania i relacji.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 340 twierdzeń o charakterze samoopisowym. Badany dokonuje oceny swojej zgodności z każdym twierdzeniem na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”. Kwestionariusz weryfikuje sześć wymiarów (skal) oraz 31 podwymiarów (czynników).

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynniki zgodności wewnętrznej dla poszczególnych skal mieszczą się w przedziale od 0,72 do 0,83. Współczynnik zgodności wewnętrznej ogólny wynosi 0.95.

Trafność: W ramach badania trafności testu zastosowano analizę czynnikową. Wyznaczono sześć skal oraz ustalono ich przynależność empiryczną do poszczególnych czynników.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 2016 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono odrębnie dla mężczyzn i kobiet w trzech grupach wiekowych.

TEST PCT-A

370.00PLN

Test dla osób dorosłych

Przykładowe raporty

Raport krótki
Raport średni
Raport długi
Dodaj do koszyka