JA W DZIAŁANIU - Y

JA W DZIAŁANIU - Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat.

Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

Test oparty jest na 6 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów pomocne w wyznaczaniu celów i rozwijaniu potencjału badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze codziennego funkcjonowania
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do ustalania obszarów koniecznych do pracy
 • do ustalania indywidualnego planu rozwoju
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 70 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Uczniów / Studentów do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie sumienności, wytrzymałości, umiejętności planowania, organizowania i wykonywania zadań. Bada potrzebę samodzielnego sterowania własnym życiem, samodzielności i ostrożności w podejmowaniu decyzji. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, kompetencji liderskich, zarządzania sobą w czasie czy umiejętności pracy w zespole w odniesieniu do realizacji postawionych celów. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego.

Biur Karier do diagnozy kompetencji typu: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie własną pracą, zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania działań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu pracowników. Służy identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w procesie rekrutacji oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Pomocny w diagnozie studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: komunikacji, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, zarządzania sobą w czasie.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pozwala na ustalenie predyspozycji osobowościowych i stylu nauki uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Wspiera proces rozwoju umiejętności uczenia się i skutecznego działania w życiu.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w poznaniu klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodego człowieka w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju swojego dziecka. Bada kompetencje typu: zorganizowanie, planowanie, sumienność wykonywania zadań, wytrzymałość w działaniu czy dążenie do celu. Pomocny w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

JA W DZIAŁANIU for Young- kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 70 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.79

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 705 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.

JA W DZIAŁANIU-Y

79.00PLN

Test dla osób w wieku 13-19 lat

Przykładowe raporty

Raport krótki
Raport średni
Raport długi
Dodaj do koszyka