JA W SZKOLE - Y

JA W SZKOLE - Y

Test dla osób w wieku 13-19 lat.

Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do ustalania indywidualnej ścieżki kariery
 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze uczenia się i funkcjonowania w środowisku szkolnym
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do świadomych decyzji w sprawie podejmowanej pracy
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

 

Uczniów / Studentów do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie i przywódcze z uwzględnieniem budowania autorytetu wśród ludzi oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Pomocny w budowaniu świadomości własnego potencjału i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Służy określeniu predyspozycji zawodowych i osobowościowych, ustaleniu kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie i przywódcze z uwzględnieniem budowania autorytetu oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Pomocny w diagnozie studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: skutecznego działania, umiejętności menedżerskich, umiejętności liderskich i przywódczych, pracy zespołowej, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej marki, budowania autorytetu, zarządzania sławą.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala na ustalenie predyspozycji osobowościowych, stylu nauki i działania uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju. Służy do określenia kluczowych predyktorów sukcesu ucznia czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie z uwzględnieniem budowania autorytetu oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces rozwoju umiejętności skutecznego działania, kontrolowania siebie, wyznaczania i osiągania celów.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Służy do określenia kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie z uwzględnieniem budowania autorytetu oraz kontroli dystraktorów w trakcie realizowania działań. Pomocny w poznaniu klienta oraz określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Służy identyfikacji kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie z uwzględnieniem budowania autorytetu. Określa mocne strony i występujące obszary do wzmocnienia. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodego człowieka w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju dziecka. Służy identyfikacji kluczowych predyktorów sukcesu czyli skuteczności działania i wewnętrznej motywacji do dążenia w kierunku celu. Pomaga określić predyspozycje liderskie z uwzględnieniem budowania autorytetu. Określa mocne strony i występujące obszary do wzmocnienia. Pomocny w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

 

JA W SZKOLE - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób w wieku 13-19 lat.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.81

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R oraz testem MSEI uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 821 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Normy wyznaczono w jednej grupie wiekowej, odrębnie dla mężczyzn i dla kobiet.

JA W SZKOLE

79.00PLN

Test dla osób w wieku 13-19 lat

Przykładowe raporty

Raport krótki
Raport średni
Raport długi
Dodaj do koszyka