JA W RELACJI - A

JA W RELACJI - A

Test dla osób dorosłych.

Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:


Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze budowania relacji interpersonalnych
 • do określenia swoich naturalnych zdolności w budowaniu relacji interpersonalnych
 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
 • do pracy nad rozwojem zdrowych relacji interpersonalnych
 • model zainspirowany Pięcioczynnikową Teorią Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae’a
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

 

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w relacjach interpersonalnych. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej. Wspiera budowanie świadomości swojego potencjału w kontaktach interpersonalnych. Pomaga wyznaczać indywidualny kierunek rozwoju osobistego i zawodowego.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej. Służy na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej. Służy do badania pracowników na każdym etapie ich kariery zawodowej.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Pomaga określić zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej. Wspiera procesy weryfikacji kandydatów na określone stanowiska pracy.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera wyznaczenie barier, ograniczeń i obszarów do rozwoju. Wspiera proces rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera wyznaczenie obszarów do rozwoju osobowego i zawodowego. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, asertywności, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, rozwiązywania konfliktów.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w opisaniu Klienta w zakresie mocnych stron, identyfikacji kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera wyznaczenie obszarów do rozwoju osobowego i zawodowego oraz określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta w celu wyznaczenia jego ścieżki kariery. Wspomaga weryfikację mocnych stron i identyfikację kluczowych kompetencji interpersonalnych: zapotrzebowania na stymulację zewnętrzną, uwagę innych osób czy generowania i utrzymywania kontaktów z innymi. Pomocny w określeniu potrzeby dominacji i postawy asertywnej w życiu. Wspiera proces wyznaczenia ścieżki kariery Klienta.

 

JA W RELACJI - kwestionariusz wykorzystywany do diagnozy osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.79

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem NEO-PI-R uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 916 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w dwóch grupach wiekowych odrębnie dla mężczyzn i kobiet.

JA W RELACJI-A

79.00PLN

Test dla osób dorosłych

Przykładowe raporty

Raport krótki
Raport średni
Raport długi
Dodaj do koszyka