JA I MOJA SAMOOCENA - A

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test dla osób dorosłych.

Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

Test oparty jest na 5 podwymiarach:

 

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • do wyznaczania mocnych i słabych stron w obszarze oceny własnej osoby
 • do pracy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości
 • do budowania w sobie silnej, pewnej siebie osoby
 • do ustalania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego
 • model zainspirowany Teorią Osobowości Samuela Epsteina
 • 60 pytań w układzie odpowiedzi na skali od 0 do 4
 • czas wypełniania: ok. 15 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • szczegółowy raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w odkryciu własnego sposobu myślenia o samym sobie. Wspiera proces rozumienia swoich zachowań, postaw w oparciu o ustalenie postrzegania samego siebie: swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomaga w rozwoju swojej pewności siebie i budowaniu poczucia własnej wartości. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju w obszarach samooceny.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich sposobu myślenia o sobie. Wspiera proces rozumienia ich zachowań i postaw w oparciu o poznanie postrzegania siebie: swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować wewnętrzne bariery i hamulce w rozwoju pracowniczym a przez to uruchomić działanie osób wykwalifikowanych zadaniowo lecz zblokowanych psychicznie w działaniu.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu myślenia o sobie pracowników. Wspiera proces rozumienia ich zachowań i postaw w oparciu o identyfikację ich postrzegania siebie: swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomocny do badania pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować wewnętrzne bariery i hamulce w rozwoju pracowniczym a przez to uruchomić działanie osób wykwalifikowanych zadaniowo lecz zblokowanych psychicznie w działaniu.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu myślenia o sobie pracowników. Wspiera proces rozumienia ich zachowań i postaw w oparciu o poznanie ich postrzegania siebie: swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu motywatorów działania, naturalnych zachowań i obszarów blokujących bardziej efektywne działanie pracownika.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych i poziomu samooceny kandydata. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu ewentualnych barier w efektywnej pracy kandydata.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron, identyfikacji wybranych cech osobowościowych i poziomu samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu ewentualnych barier w efektywnej pracy kandydata. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i identyfikacji wybranych cech osobowościowych i poziomu samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu ewentualnych barier w efektywnej pracy jednostki. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: wzmacniania i budowania swojej pewności siebie, budowania własnej marki, komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z przekonaniami ograniczającymi.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu Klienta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Identyfikuje wybrane cechy osobowościowe i poziom samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu barier w efektywnym funkcjonowaniu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Identyfikuje wybrane cechy osobowościowe i poziom samooceny jednostki. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu barier w efektywnym funkcjonowaniu. Pomaga w określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Wspiera diagnozę predyspozycji osobowościowych. Pomocny w zweryfikowaniu sposobu postrzegania siebie, swojej moralności, atrakcyjności, umiejętności bycia w bliskości z innymi czy uznawania siebie za osobę ważną. Istotny w ustaleniu barier w efektywnym funkcjonowaniu Klienta. Pomocny w wyznaczaniu jego ścieżki kariery.

JA I MOJA SAMOOCENA - kwestionariusz wykorzystywany do pomiaru poziomu samooceny osób dorosłych.

Opis:  Kwestionariusz zbudowany jest z 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, do których badany odnosi się na pięciostopniowej skali od stwierdzenia „całkowicie się nie zgadzam” poprzez „ nie mam zdania” aż do „ całkowicie się zgadzam”.

Rzetelność: Mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0.81

Trafność: Zbadano trafność treściową, i kryterialną narzędzia. Ustalono zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności wszystkich pozycji testowych wchodzących w skład poszczególnych podwymiarów. Przeprowadzono analizę korelacji kwestionariusza z  testem MSEI uzyskując oczekiwane rezultaty.

Normalizacja: Normy stenowe określone zostały na podstawie badania próby obejmującej 802 osoby zróżnicowane pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Normy wyznaczono w trzech grupach wiekowych odrębnie dla mężczyzn i kobiet.

JA I MOJA SAMOOCENA

79.00PLN

Test dla osób dorosłych

Przykładowe raporty

Raport krótki
Raport średni
Raport długi
Dodaj do koszyka