DISC Fundamental for Young

DISC Fundamental for Young

Test dla osób w wieku 13 - 19 lat

Narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się młodej osoby. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki. Test ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wskazuje rekomendacje rozwojowe do zastosowania w życiu prywatnym i szkolnym.

Test oparty jest na badanych czterech stylach interpersonalnych:

 

Opracowanie wyników zawiera rekomendacje rozwojowe i wspiera budowanie świadomości oraz procesy decyzyjne na różnych etapach życia badanego.

 • do budowania świadomości swojego stylu komunikowania się
 • do rozwijania umiejętności budowania relacji interpersonalnych
 • do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • do rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • test zainspirowany teorią Hansa Eysencka
 • 20 zestawów pytań składających się z osiemdziesięciu przymiotników określających cechy osoby badanej
 • układ odpowiedzi na skalach od 1 do 4
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania
 • raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej

Uczniów / Studentów do określenia stylu interpersonalnego wpływającego na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Do poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości własnego potencjału i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego.

Biur Karier do weryfikacji w procesie rekrutacji, do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej studentów. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Pomocny w procesie diagnozy studentów w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów,  zarządzania sobą w czasie.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala na ustalenie indywidualnego stylu zachowania, komunikowania się i współpracy uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości własnego potencjału i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wykorzystywany do określenia stylu interpersonalnego wpływającego na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju. Wspiera proces rozwoju umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z młodymi pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu osób młodych. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wspiera wyznaczenie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości potencjału klienta i w określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji zawodowych młodego człowieka. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wspiera wyznaczenie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości potencjału klienta i  w wyznaczaniu ścieżki kariery.

Rodziców do poznania mocnych stron i obszarów do rozwoju swojego dziecka. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości potencjału osoby młodej i w wyznaczaniu indywidualnego kierunku rozwoju.