WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III z opinią i informacją o uczniu

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III z opinią i informacją o uczniu

WTKM - Wielowymiarowy Test Kompetencji Matematycznych w raz z opinią i informacją o uczniu służy określeniu podstawowych kompetencji matematycznych ucznia kończącego klasę trzecią szkoły podstawowej w raz z informacją o uczniu i możliwością wystawienia przez nauczyciela/pedagoga opinii o uczniu. Obejmuje on treści wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej odnoszące się do pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III) dotyczące edukacji matematycznej. Podzielono je na 5 różnych działów obejmujące wszystkie podstawowe zagadnienia przewidziane do realizacji w klasach I-III. Głównym jego celem jest określenie poziomu głównych kompetencji i wskazania ewentualnych braków w poszczególnych zakresach.  Informacje uzyskane na jego podstawie powinny być uwzględniane przy dalszej edukacji ucznia w kolejnych klasach szkoły podstawowej – zwłaszcza w klasie IV. Brak bowiem ewentualnych umiejętności może być przyczyną różnego rodzaju niepowodzeń szkolnych i to nie tylko w zakresie nauczania matematyki, ale również w takich przedmiotach jak: przyroda, geografia czy fizyka i chemia, prowadzonych w dalszych etapach nauki szkolnej. Uzyskane dzięki testowi informacje o kompetencjach, a w zasadzie ich braku, mogą  stanowić podstawę do bardziej szczegółowych diagnoz i analiz, przyczyn takiego stanu, a w konsekwencji do podjęcia odpowiednich działań o charakterze terapeutycznym prowadzonym np. w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy wyrównawczych. Wysoki zaś poziom kompetencji może z kolei stanowić podstawę do podjęcia bardziej intensywnych działań o charakterze edukacyjnym, mających na celu rozwój zdolności i uzdolnień ucznia w tym zakresie, dzięki czemu będzie mógł on uzyskiwać nie tylko wysokie wyniki w uczeniu się matematyki, ale również w zakresie  innych przedmiotów i formach aktywności pozaszkolnej. Autorem testu jest Sylwia Majewska - psycholog oraz dr Roman Gawrych, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, oligofrenopedagog , nauczyciel akademicki, autor m.in. dwóch wydań publikacji książkowej "Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywanej w bieżącej pracy nauczycieli nauczania początkowego". 

  • Test służy do określenia głównych kompetencji matematycznych uczniów klas I-III wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017
  • Narzędzie wspomagające pracę nauczycieli nauczania początkowego klas I-III
  • Test służy do wskazania ewentualnych braków w poszczególnych zakresach kompetencji i umiejętności matematycznych, które powinny być uwzględnione przy dalszej edukacji ucznia w kolejnych klasach
  • Raport zawiera najważniejsze informacje o uczniu (wywiad)
  • Test umożliwia wystawienie przez nauczyciela/pedagoga opinii o uczniu, która jest przedstawiona w raporcie

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W KLASACH I-III

 

  • Dla uczniów klasy I-III
  • Narzędzie do pracy nauczycieli i pedagogów
  • Dla pedagogów szkolnych do zbadania kompetencji matematycznych ucznia w raz z wystawieniem opinii pedagogicznej oraz najważniejszych informacji o uczniu (wywiad)
  • Do diagnozy ucznia w zakresie kompetencji matematycznych nauczania początkowego
  • Dla rodziców do monitoringu nauki dziecka w zakresie kompetencji matematycznych

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH+O

99.00PLN

Test dla uczniów klasy III

Przykładowe raporty

Długi
Dodaj do koszyka